Öğretmenlerin Kültürel Mirasa Bakışlarının PEST Analizi ile İrdelenmesi – Nevşehir İli Örneği

Ersan Uz, Adem Öger

Öz


Kültür, 21. yüzyılda toplumların ekonomisi, sürdürülebilir kalkınması, eğitimi ve gelişmesi için temel alanlardan biri olmuştur. Bu bağlamda toplumların tarihini ve kimliğini oluşturan kültürel mirasın korunması, aktarılması ve sürdürülmesi de çağımızda toplumlar için büyük önem taşımaya başlamıştır. Kültürel mirasın yaratımı ve aktarımı açısından kültürle ilişkili alanlardan biri ise eğitimdir. Eğitim bir toplumun hem kültürünü etkiler hem de o kültürden etkilenir. Bu sebeple kültür ve kültürel mirasın eğitim ortamlarındaki durumunun açığa çıkarılması önemlidir. Bu çalışmada PEST Analizi (Politik-Ekonomik-Sosyolojik-Teknolojik) kullanılarak Nevşehir ilinde görev yapmakta olan öğretmenlerin kültürel mirasa bakışları irdelenmiştir. PEST Analizi, bir konu ile ilgili risklerin bazı kategoriler (politik, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik) bazında değerlendirmeler yapılarak belirlenmesidir. Bu çalışmada da Nevşehir’de görev yapan öğretmenlerin kültürel mirasa yönelik bakış açıları, kültürel mirasın derslere dahil edilmesindeki politik uygulamalar, kültürel mirasın ekonomik yönü ve bulunduğu yöreye katkılarına dair görüşleri, kültürel mirasın sosyolojik yönleri ve teknolojik gelişmelerin kültürel mirasa etkilerine dair görüşleri elde edilmiş ve ortaya çıkan sonuçlar tartışılarak genel bir değerlendirme yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akyol C & Kızıltan Ö (2019). Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin Metaforları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 937-961.

Akyol P K (2016). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Örgün Eğitime Uygulanması Ağar araştırması (Webrequest) Örneği. Milli Folklor, 28 (111), 125-146.

Arabacı İ (2010). Stratejik Planlamada Çevre Analizi Tekniği Olarak Pest Analiz (F.Ü. Eğitim Fakültesi Örneği). e-Journal of New World Sciences Academy Qualitative Studies, 5 (3), 38- 49.

Ay T S & Fidan N K (2013). Öğretmen Adaylarının “Kültürel Miras” Kavramına İlişkin Metaforları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 1135-1152.

Köroğlu Ö, Ulusoy Y H & Avcıkurt C (2018). Kültürel Miras Kavramına İlişkin Algıların Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 5 (1), 98-113.

Gül S (2015). Vezirköprü Yöresinde Kültür Turizmi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Gül S & Türk H (2019). Küreselleşmenin Türk Kültürü ve Kültürel Mirasına Etkilerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri, Turkish Studies Social Sciences, 14 (6), 3055-3082.

Güneş E & Alagöz G (2015). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kültürel Miras Tutumları Üzerine Bir Araştırma, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (29), 753-777.

Gürgil F (2017). Öğretmen Adaylarının Halk Kültürüne Yönelik Algılarının İncelenmesi, Journal of History Culture and Art Research, 6 (6), 523-541.

Karasar N (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, (36. Basım), Nobel Yayın Dağıtım, ISBN:

, 368s.

Keçe M (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ankara’nın Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik İlgi ve Farkındalıkları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 131-149.

Şahin S K & Güner S (2006). Kültürel Miras Koruması ve Sivil Toplum Örgütleri Arasındaki İlişki, Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, İzmir, Türkiye.

UNESCO (2020). Kültürel mirasın ve çeşitliliğin korunması, yaratıcılığın teşviki. http://www.unesco.org.tr/?page=11:0:5:turkce, (Erişim 12.12. 2020.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Yayıncı: Mersin Üniversitesi